Obsługa procesów posprzedażowych

Umowy długoterminowe
Maj 17, 2017
Zarządzanie zakupami u dostawców
Maj 17, 2017

Obsługa procesów posprzedażowych (zleceń usług, serwisowych, helpdesk itp.)

 • Można zdefiniować dowolną liczbę rodzajów zleceń, różniących się sposobem obsługi, składających się z odrębnych faz oraz wymagających odmiennych pól do wypełnienia.

Rodzaje zleceń

 • Możliwa samodzielna konfiguracja parametrów opisujących dany typ zlecenia, np. faza realizacji, priorytet, termin realizacji, sposób wysyłki, gwarancja i inne.

 • Każde zlecenie można powiązać z wybraną firmą, osobą w firmie klienta, produktem lub sprzedanym produktem (egzemplarzem).

 • Opcja wskazywania dodatkowych kontrahentów związanych ze zleceniem np. dostawców części.

 • W kartotece zlecenia dostępny jest podgląd wszystkich zleceń z nim związanych.

 • Dla każdego zlecenia można rejestrować powiązane z nim zdarzenia i zadania, np. “przetestowano sprzęt”, “odesłać do producenta”. Ze zdarzeniami mogą być powiązane różne koszty (np. koszt pracy serwisu, ilość godzin serwisanta, rozejście materiałów).

 • Istnieje możliwość natychmiastowego rozliczania zlecenia, w takiej sytuacji następuje powiązanie zlecenia i rozliczenia.

 •  Synchronizacja informacji o zleceniach z serwisem www. Klienci mogą składać zlecenia i sprawdzać ich status przez Internet.

 • Przy korzystaniu z dodatkowego modułu Procedury można automatyzować realizację zleceń.

 • Program umożliwia kontrolę czasu pracy pracowników nad danym zleceniem.

Obsługa posprzedażowa w programie

Zlecenie serwisowe w programie bs4

 • Serwisant przyjmując zgłoszenie wypełnia zdefiniowany w programie formularz. Typowe pola formularza to: opis usterki, rodzaj naprawy (gwarancyjna / pogwarancyjna), sposób dostarczenia produktu,produkt jakiego dotyczy zlecenie itp.,można zdefiniować inne pola specyficzne dla działalności firmy adekwatnie do potrzeb,

 • Każde zlecenie serwisowe przechodzi przez zdefiniowane etapy (np. do rozpatrzenia, do naprawy, naprawione, do rozliczenia itp.),

 • Osoby obsługujące zlecenie w firmie, rejestrują powiązane z nim zdarzenia (np. zadzwoniono do klienta, przetestowano urządzenie itp.) oraz mogą zlecać zadania (w historii zleceń serwisowych widoczna jest również korespondencja e-mail)

 • Program umożliwia wydruk pism z szablonu i wysyłanie e-maili związanych ze zleceniem serwisowym,

 • Treść pisma lub e-maila może być budowana automatycznie i zawierać dane klienta, dane produktu oraz zawartość innych pól opisujących zlecenie; w ten sposób można drukować lub wysyłać do klientów potwierdzenie naprawy, decyzje odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji itp.

 • Na każdym etapie zleceniem mogą zajmować się inne osoby.

 • Program rejestruje pełną historię każdego zlecenia. Jest to zgodne z wymaganiami normy ISO.

Więcej: Zarządzanie serwisem w bs4.pdf

Egzemplarze produktów

 • Przy zakupie dodatkowego modułu Egzemplarze Produktów w systemie można ewidencjonować każdy egzemplarz urządzenia lub innego produktu, jaki został sprzedany klientowi.

 • Zdefiniowana przez administratora kartoteka egzemplarza produktu pozwoli zbierać informacje takie jak numer seryjny, dostawcę, termin gwarancji u dostawcy i klienta, wersję i wyposażenie produktu.

 • W historii egzemplarza można zapisywać różne zdarzenia np. ulepszenia produktu, przeglądy. Program pozwala otwierać zlecenia serwisowe powiązane z egzemplarzem produktu.

Korzyści

 • Program umożliwia szybki podgląd aktualnie realizowanych zleceń wraz ze wszystkimi szczegółami i historią zdarzeń powiązanych.

 • Można skonfigurować automatyczne alarmy generowane w momencie zbyt długiej pracy nad zleceniem (ustawiane na podstawie umów SLA z poszczególnymi kontrahentami).

 • Dostępne raporty ukazujące koszt poszczególnych zleceń serwisowych.

 • Raporty ukazujące awaryjność poszczególnych urządzeń i produktów.

 • Możliwy jest zakup dodatkowego modułu umożliwiającego składanie zleceń i sprawdzanie ich statusu przez Internet.

 • Moduł ma wiele zastosowań – może być używany do obsługi bardzo różnych typów zleceń, np. naprawa gwarancyjna, zlecenie montażu, projekt, kampania marketingowa, szkolenie itp.

Dodaj komentarz