Definiowanie własnych wskaźników (agregatów), według których można przeszukiwać bazę

Raporty statystyczne analizujące trendy i strukturę danych
Maj 17, 2017
Ustawianie alarmów informujących o niekorzystnych zjawiskach (np. spadek liczby wysłanych ofert, wzrost kwoty niezapłaconych faktur itp.)
Maj 17, 2017

Typy agregatów

 

Możliwe jest stworzenie agregatów dla większości obiektów w systemie. Często wybieranymi obiektami dla wskaźników są:

  • kontrahenci (wskaźnik obliczany dla każdego kontrahenta w bazie),

  • pracownicy (wskaźniki pracowników/użytkowników programu),

  • zlecenia (np. suma kosztów wynikających z e-dokumentów powiązanych ze zleceniami),

  • transakcje (pozwalają liczyć np. rentowność poszczególnych transakcji),

  • dostawy

  • produkty

  • e-dokumenty

 

Tylko od potrzeb przedsiębiorstwa i kreatywności managera zależy, jakie agregaty zostaną skonfigurowane w systemie.

Kiedy wywoływać

Kiedy wywoływać

 

Jeżeli agregat jest uruchomiony, to następnie możliwe jest zdefiniowanie cykliczności jego wywoływania. Służą do tego odpowiednie pola w tej sekcji (konkretne dni tygodnia, dni miesiąca, godziny z dokładnością do 10 minut). Jeżeli cykliczność nie została określona, wtedy Użytkownik musi wywoływać agregat własnoręcznie z poziomu edytora (przycisk „Wywołaj” u dołu formularza).  Dodatkowe pole tylko powiązane do zdarzenia wyświetla się tylko dla niektórych Zestawień, dla których można uruchamiać agregat po zdarzeniu np.: w Kartotece kontrahenta ustawiając agregat dotyczący ilości transakcji o statusie otwarte. Włączenie tego pola sprawi, że w agregacie będzie analizowany wyłącznie wiersz powiązany ze zdarzeniem. Np. dla zestawienia transakcji tylko transakcja powiązana ze zdarzeniem, po którym wykonywany jest agregat.

Wykonaj działanie

Wykonaj działanie

Kluczowym etapem konfiguracji agregatu jest określenie wartości, które mają być przez niego przeliczane. Należy wskazać wartości liczbowe dostępne dla danego Zestawienia (zmienne, pola, ilość wierszy Zestawienia). Agregat może wykonać dodatkową operację na obiekcie – akcję wskazaną w polu dodatkowe obliczenie, dla której trzeba wskazać drugą wartość do obliczenia. System następnie wykona przeliczenie pomiędzy pierwszą a drugą wartością.

Przykłady

Nazwa agregatu Rodzaj zestawienia Jakie kryteria szukania trzeba wybrać w zestawieniu Co zapisujemy jako agregat
kwota należności przeterminowanych o ponad 7 dni Zestawienie faktur w kartotece kontrahenta wyświetl faktury o statusie niezapłacone, z terminem płatności dawniej niż 7 dni temu sumę kolumny „należność”
ilość wizyt handlowych w ostatnich 30 dniach Zestawienie zdarzeń w kartotece kontrahenta wyświetl zdarzenia o rodzaju „odwiedzono kontrahenta” z datą rejestracji „ostatnie 30 dni”. otrzymaną ilość wierszy zestawienia
sprzedaż handlowca w bieżącym roku Zestawienie faktur w oknie głównym wyświetl wszystkie faktury z datą wystawienia „bieżący rok” sumę kolumny „kwota netto”

Dodaj komentarz